Eulenhaupt Translation Services • juridische vertalingen • redactie • revisie door ervaren juristen-vertalers

Overeenkomst van opdrachtEulenhaupt Translation Services hanteert voor opdrachten tot het uitvoeren van juridische vertalingen of het verrichten van juridische redactie, dus revisie en correctie van juridische documenten, die aan haar worden verleend respectievelijk worden toevertrouwd, de hierna genoemde tarieven, afhankelijk van inhoud, kwaliteit en complexiteit van het betreffende soort tekst.

Op alle vertaaldiensten, redactiediensten en revisiediensten respectievelijk leveringen van Eulenhaupt Translation Services zijn de hierna genoemde algemene voorwaarden van toepassing.

Tarieven


Voor opdrachten tot vertaling, revisie en correctie betaalt de Amerikaanse en Britse Principal doorgaans per pagina, de Duitse Auftraggeber per regel en de Nederlandse Opdrachtgever per woord. Om de hieruit resulterende onevenwichtigheid en onoverzichtelijkheid tegen te gaan, hanteert Eulenhaupt Translation Services een geharmoniseerd systeem van factureren.

Op basis van omvang en/of complexiteit wordt vertaal-, revisie- en correctiewerk dus gefactureerd als volgt:

Vertaalteksten met een omvang van meer dan 2 pagina´s

Hiervoor wordt een prijs van tussen de € 50, 00.- en € 75, 00.- excl. btw. per pagina in rekening gebracht
(waarbij één pagina gemiddeld 50 regels á 55 tekens omvat, een prijs die ongeveer overeenkomt met de tarieven die algemeen gangbaar worden geacht en zijn vastgelegd in het Besluit beëdigde tolken en vertalers).

Vertaalteksten met een omvang van minder dan 2 pagina´s.

Hiervoor wordt een prijs van tussen de € 55, 00.- en € 80, 00.- excl. btw. per pagina in rekening gebracht
(waarbij één pagina gemiddeld 50 regels á 55 tekens omvat, een prijs die ongeveer overeenkomt met de tarieven die algemeen gangbaar worden geacht en zijn vastgelegd in het Besluit beëdigde tolken en vertalers).

Vertaalteksten met een omvang van meer dan 20 pagina´s

De prijs hiervoor moet onder de gegeven omstandigheden worden overeengekomen, waarbij rekening wordt gehouden met moeilijkheidsgraad en levertermijn.

Teksten die proefgelezen respectievelijk redactioneel bewerkt moeten worden: teksten controleren of compleet herzien

De prijs voor het nakijken van teksten (tekstredactie, tekstrevisie) ligt op € 90, 00.- excl. btw. per uur voor korte proofread- namelijk controle-opdrachten. Het uurtarief voor lange editing-opdrachten, namelijk oprachten tot herziening of post-editing in geval van machinevertalingen moet worden overeengekomen.

Beëdigde vertalingen

De standaardprijs voor het beëdigen van vertaalwerk bedraagt € 30, 00.- excl. btw. per document dat beëdigd dient te worden door een vertaler die is ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) of bij respectievelijk door een Duitse rechtbank is allgemein beeidigt of öffentlich bestellt of is voorzien van een Engelse ITI (MITI of FITI) certification seal.

Algemene voorwaarden


Artikel 1: Toepasselijkheid


1.1 Voor zover door Eulenhaupt Translation Services in de hoedanigheid als jurist-vertaler, redacteur, revisor respectievelijk corrector van deze algemene voorwaarden (hierna: de voorwaarden) niet uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken gelden deze voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Eulenhaupt Translation Services (hierna: de jurist-vertaler) en iedere opdrachtgever zonder dat de jurist-vertaler deze voorwaarden uitdrukkelijk van toepassing heeft verklaard.
1.2 De toepasselijkheid van door een opdrachtgever (hierna: de opdrachtgever) gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Wanneer in de onderhavige voorwaarden de mannelijke vorm wordt gebruikt ('opdrachtgever'), dient dit tevens gelezen te worden als vrouwelijke vorm ('opdrachtgeefster').

Artikel 2: Offertes, totstandkoming van de overeenkomst


2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de jurist-vertaler zijn vrijblijvend.
2.2 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van de jurist-vertaler of - indien geen offerte is uitgebracht -door schriftelijke bevestiging van de jurist-vertaler van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht. Indien de jurist-vertaler voor de offerte de volledige vertaaltekst binnen vijf werkdagen niet heeft kunnen inzien - hij dus niet in de gelegenheid was om de ware omvang van het werk ter kennis te nemen - kan de jurist-vertaler echter na de aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte de gedane prijsopgave en opgegeven termijnen nog herroepen. Alle prijsopgaven en offertes worden gedaan exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2.3 De jurist-vertaler mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan de jurist-vertaler heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan de jurist-vertaler zijn verstrekt.

Artikel 3: Wijziging, intrekking van opdrachten


3.1 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is de jurist-vertaler gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.
3.2 Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is deze betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte.
3.3 Indien de jurist-vertaler voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd en deze niet meer elders kan worden benut, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van 50% van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

Artikel 4: Uitvoering van opdrachten, geheimhouding


4.1 De jurist-vertaler is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.
4.2 De jurist-vertaler zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen.
4.3 De opdrachtgever verstrekt op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de te vertalen tekst alsmede documentatie en terminologie. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.
4.4 De jurist-vertaler staat niet in voor de juistheid van de door de opdrachtgever aan de jurist-vertaler verstrekte gegevens en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, indien de jurist-vertaler is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook al zijn deze te goeder trouw verstrekt

Artikel 5: Intellectueel eigendom


5.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt de jurist-vertaler het auteursrecht op door de jurist-vertaler vervaardigde vertalingen en andere teksten.
5.2 De opdrachtgever vrijwaart de jurist-vertaler tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6: Ontbinding


De jurist-vertaler is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surséance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Hij kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.

Artikel 7: Reclames


7.1 De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan de jurist-vertaler te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
7.2 Indien de klacht gegrond is, zal de jurist-vertaler het geleverde zo spoedig mogelijk rectificeren.
7.3 Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt of doen bewerken en vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.

Artikel 8: Termijn en tijdstip van levering


8.1 De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De jurist-vertaler is gehouden om, zodra hem duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.
8.2 Bij toerekenbare overschrijding van de toegezegde termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. De jurist-vertaler is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.
8.3 De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van persoonlijke aflevering of verzending per gewone post, telefax, koerier of modem.
8.4 Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd respectievelijk heeft opgeslagen in een logbestand ('sent'). Een uidrukkelijke bevestiging van ontvangst ('reply') is dus niet nodig.

Artikel 9: Honorarium en betaling


9.1 Het honorarium is in beginsel gebaseerd op een paginatarief (één normpagina zijn 50 regels met 55 aanslagen). Voor andere werkzaamheden dan juridisch vertaalwerk (juridische redactie, juridische revisie) kan een honorarium op basis van een uurtarief in rekening worden gebracht.
9.2 Het honorarium is exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
9.3 Declaraties dienen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Na verstrijken van de termijn van 30 dagen is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

Artikel 10: Aansprakelijkheid, vrijwaring


10.1 De jurist-vertaler is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan de jurist-vertaler toerekenbare tekortkoming. De jurist-vertaler is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl. BTW van de desbetreffende opdracht.
10.2 Dubbelzinnigheid of onduidelijkheid van de te vertalen tekst - waarop de opdrachtgever niet ingaat nadat hij erop is geattendeerd en er dus sprake is van crediteursverzuim - ontheft de jurist-vertaler van iedere aansprakelijkheid.
10.3 De jurist-vertaler is niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne telecommunicatiemiddelen.
10.4 De opdrachtgever is verplicht de jurist-vertaler te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, behoudens voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van de jurist-vertaler bestaat.

Artikel 11: Overmacht


11.1 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de jurist-vertaler geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor de jurist-vertaler niet in staat is zijn/haar verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, epedemie, ziekte, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege als gevolg waarvan de jurist-vertaler niet langer in staat is om aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen.
11.2 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van de jurist-vertaler opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de jurist-vertaler niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien de opdrachtgever consument is, geldt de in dit lid bedoelde opschortingsbevoegdheid slechts voorzover deze bevoegdheid hem/haar op grond van de wet toekomt.
11.3 Indien de jurist-vertaler bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn/haar verplichtingen kan voldoen, is de jurist-vertaler gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter


12.1 Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en de jurist-vertaler is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Mogelijke geschillen tussen de opdrachtgever en de jurist-vertaler zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam, de vestigingsplaats van Eulenhaupt Translation Services.