Eulenhaupt Translation Services • Dé specialist in juridische vertalingen • Engels • Duits • Nederlands

Juridische vertalingen en financiële vertalingenEulenhaupt Translation Services is een samenwerkingsverband van juristen die tegelijk vertaler, derhalve juridisch vertaler zijn, economen en bedrijfskundigen die tegelijk vertaler zijn en zich zelf financieel-economisch vertaler noemen en, uiteraard, taal- en vertaalkundigen.

In groepsverband van juristen-vertalers, ook wel jurist-linguïsten of rechtslinguïsten genoemd, financieel vertalers en in juridisch vertaalwerk en financieel-economisch vertaalwerk gespecialiseerde taalkundigen vertalen wij als netwerk van deskundigen op juridisch, zakelijk en financieel-economisch gebied.

Talen


Als ervaren specialisten in juridisch vertalen bieden wij aan:

juridische vertalingen Duits - Nederlands - Duits,
Duits - Nederlands - Duits juridische redactie,
juridische vertalingen Engels - Nederlands - Engels en
Engels - Nederlands - Engels juridische redactie.

Op grond van multiculturele achtergronden, in verband met rechtskundige opleidingen en als gevolg van taalkundige ervaringen over meerdere decennia in de omgang met juridische teksten heeft ons netwerk zich als collectief kunnen ontwikkelen tot vakkundig én zaakkundig juridisch vertaalbureau, gespecialiseerd in de talen Nederlands, Engels en Duits, want

Kwalificatie


... recht en wet zijn afhankelijk van de cultuur van een land en kunnen wezenlijke verschillen vertonen, reden waarom juridisch vertalen als een van de meest uitdagende specialismen wordt beschouwd.

Leden die deel uitmaken van ons netwerk zijn als vertaler deskundig op het gebied van maatschappij, recht, overheid, belastingen, economie en financiën in de meest brede zin. Als jurist, econoom en vertaler die in juridische vertalingen is gespecialiseerd beschikken zij over deskundigheid op alle mogelijke deelgebieden van het recht.

Expertise


In deze onze hoedanigheid als specialist of zelfs expert in juridisch vertalen zijn de meeste vertaalaanvragen waarmee we te maken krijgen onder de noemer materieel civielrecht te rangschikken.

In het algemeen gaat het daarbij om vertalingen op het gebied van het ondernemingsrecht en het handelsrecht.

Als onderdeel van het handelsrecht geniet het recht van algemene voorwaarden onze bijzondere belangstelling, uit vertaalkundig oogpunt een métier de la spécialité. Te denken valt aan verkoopvoorwaarden, koopvoorwaarden, leveringsvoorwaarden, betalingsvoorwaarden.

Het moge duidelijk zijn dat de eis van zaakkundigheid naast vakkundigheid wat deze complexe en veelomvattende materie betreft hier enerzijds bestaat uit het karakter van verwovenheid tussen genoemde elementen onderling en anderzijds uit het simpele maar lastige gegeven dat hieromtrent aanzienlijke verschillen bestaan tussen de uiteenlopende rechtsstelsels (jurisdicties), materiële en formele!

Hét gebied dus waar de opdrachtgever van vertaalwerk verstandig aan doet om juristen-vertalers in te schakelen in plaats van gewone juridische vertalers.

Dit geldt uiteraard ook voor vertaalteksten uit het genré verbintenissenrecht in zijn algemeenheid en overeenkomstenrecht in het bijzonder, een tweede métier de la spécialité voor ons als aannemer van opdrachten tot vertaling, redactie en revisie.

Belgisch en Nederlands contractenrecht en dus de vertaling van overeenkomsten respectievelijk het vertalen van contracten is hetgeen waar we competent in zijn: elk contract is ook een overeenkomst, zij het een wederkerige.

Tegelijk - en direct of indirect, middellijk dan wel onmiddellijk verband houdend met het laatstgenoemde - is er veel vraag naar vertalingen die binnen het kader van het formele civielrecht vallen (bijvoorbeeld exploten, dagvaardingen, conclusies, pleitnota's in civiele zaken, verzoekschriften, verweerschriften).

Minder vaak hebben we te maken met stukken in de sfeer van het formele strafrecht (bijvoorbeeld dagvaardingen, proces verbalen, pleitnota's in strafzaken), het formele bestuursrecht (pleitnota's in bestuursrechtelijke zaken en andere processtukken in geschillen voor de bestuursrechter) en het formele staatsrecht.

Teksten in de sfeer van het materiële strafrecht, het materiële bestuursrecht en het materiële staatsrecht, meestal van wetenschappelijke aard, worden zelden aangeboden maar behoren desalniettemin tot de expertise van Eulenhaupt Translation Services als specialist in het vertalen van Nederlandse juridische teksten en expert in het reviseren van Duitse en Engelse juridische vertalingen.

Opdrachtgevers


Degenen die beroep doen op onze vertaaldiensten, redactiediensten en revisiediensten zijn - naast overheden, academische en niet-academische auteurs - ondernemingen in industrie en handel, private banking en assurantiën, accountancy en belastingadvies en - uiteraard - advocatuur en notariaat.

Referenties


Potentiële opdrachtgevers willen wij graag informeren over overheden, particulieren, bedrijven en rechtshulpverleners (advocaten) waarvoor wij in het verleden juridisch vertaalwerk deden. Er is een lijst met bestaande opdrachtgevers die de potentiële opdrachtgever op aanvraag gaarne wordt toegezonden.

Links voor vertalers


Naast ons commercieel aanbod van vertalingen, redactie en revisie bieden we een verzameling van links, verwijzingen dus naar webadressen die voor professionele vertalers, met name juridisch vertalers als specialist maar evengoed voor iedere leek met belangstelling voor taal en meertaligheid van interesse kunnen zijn.

Beëdigde vertalingen


Soms zijn er vertalingen die beëdigd dienen te worden. Wanneer er in een land een authentieke akte verleden, een vonnis gewezen of een bepaald besluit genomen wordt met rechtsgevolgen voor burgers of instellingen in een ander land zal in beginsel een beëdigde vertaling nodig zijn.

En soms is de procedure van beëdigen (lees: stempel en ondertekening door een opdrachtnemer namelijk de aannemer van vertaalwerk in persoon als bevestigend bewijs in verband met de validiteit) van een juridische vertaling niet voldoende. In bepaalde gevallen is er bovendien een officiële waarborg betreffende de genuïteit en dus de integriteit van een beëdigde vertaling (lees: stempel en ondertekening door een bevoegde derde als bevestigend bewijs van de authenticiteit van de stempel en ondertekening door de opdrachtnemer in persoon) vereist, een zogenoemde apostille.

In Nederland zijn de rechtbanken aangewezen om apostilles te plaatsen, de rechtbank zal dus een beëdigde vertaling door haar apostillestempel legaliseren.

De verzorging van beëdigde vertalingen behoort wél, de verzorging van geapostilleerde vertalingen behoort níet tot het dienstenportfolio van Eulenhaupt Translation Services Amsterdam.