Wat betekent dat nou in detail?

Het betekent dat een vertaalde juridische tekst zorgvuldig herzien of ten minste stipt gecontroleerd wordt, om:

a) ongerijmdheden als zodanig te signaleren, te verhelderen en te preciseren,
b) onjuistheden op te sporen, als zulke te onderkennen en recht te zetten en in geval van tegenstrijdigheden deze te clarificeren;
c) fouten te ontdekken en te corrigeren,
d) tekortkomingen en gebreken te identificeren, te herstellen, weg te werken, respectievelijk te verhelpen,
e) weglatingen als omissies te herkennen en aan te vullen,
f) misverstanden vast te stellen en op te lossen,
g) vage formuleringen en onnauwkeurige constructies als zulke te bepalen, te verduidelijken en recht te zetten en
h) dubbelzinnigheid in woorden en zinnen te onderkennen en op te doeken,

teneinde de authenticiteit en integriteit van die juridische vertaling te waarborgen!

Wat precies betekent dat, en dan met name in verband met de genoemde computationele taal- en vertaalkunde?

Het houdt in de:

Hoe zou je dat in gedachten kunnen bundelen en in woorden kunnen en weergeven?