Wat betekent dat nou in detail?

Het betekent dat een vertaalde juridische tekst zorgvuldig wordt gecontroleerd, om:
a) – ongerijmdheden als zodanig te signaleren, te verhelderen en te preciseren,
b) – onjuistheden of zelfs tegenstrijdigheden op te sporen, als zulke te onderkennen en weg te werken,
c) – fouten te ontdekken en te herstellen,
d)- tekortkomingen en gebreken te identificeren, te corrigeren, respectievelijk te verhelpen,
e) – weglatingen als omissies te herkennen en aan te vullen,
f) – misverstanden vast te stellen en op te lossen,
g) – vage formuleringen en onnauwkeurige constructies als zulke te bepalen, te verduidelijken en recht te zetten en
h) – dubbelzinnigheid in woorden en zinnen te onderkennen en op te doeken,
teneinde de authenticiteit en integriteit van die juridische vertaling te waarborgen!

Waarom gaat het?

En, wat houdt dat precies in?

Het houdt in de: