eulenhaupt translation services – specialist voor juridische vertalingen en financiële vertalingen – Nederlands – Engels – Duits

Juridische vertalingen - Financiële vertalingenEulenhaupt Translation Services is een samenwerkingsverband van juristen die tegelijk vertaler en derhalve juridisch vertaler zijn, economen en bedrijfskundigen die tegelijk vertaler zijn en zich zelf financieel-economisch vertaler noemen en, uiteraard, taal- en vertaalkundigen.

Als groep juristen-vertalers, ook wel jurist-linguïsten genoemd, financieel vertalers en in juridisch vertaalwerk en financieel-economisch vertaalwerk gespecialiseerde taalkundigen vertalen wij als netwerk van deskundigen op juridisch en financieel-economisch gebied.

Talen


Als specialisten in juridisch vertalen bieden wij aan:
juridische vertalingen Duits - Nederlands - Duits,
– Duits - Nederlands - Duits juridische redactie,
juridische vertalingen Engels - Nederlands - Engels en
– Engels - Nederlands - Engels juridische redactie.

In verband met multiculturele achtergronden, op grond van rechtskundige opleidingen en als gevolg van taalkundige ervaringen over meerdere decennia in de omgang met juridische teksten hebben de leden van het netwerk zich als collectief kunnen ontwikkelen tot vakkundig en zaakkundig juridisch vertaalbureau gespecialiseerd in de talen Nederlands, Engels en Duits, want

Kwalificatie


... recht en wet zijn afhankelijk van de cultuur van een land en kunnen wezenlijke verschillen vertonen, reden waarom juridisch vertalen als een van de meest uitdagende specialismen wordt beschouwd. Alle leden die deel uitmaken van ons netwerk zijn als vertaler deskundig op het gebied van maatschappij, recht, overheid, belastingen, economie en financiën in de meest brede zin. Met andere woorden: als jurist, econoom en vertaler die in juridische vertalingen is gespecialiseerd beschikken ze over deskundigheid op alle mogelijke deelgebieden van het recht.

In deze onze hoedanigheid als specialist in juridisch vertalen zijn de meeste vertaalaanvragen waarmee we te maken krijgen onder de noemer materieel civielrecht te rangschikken.

Daarbij gaat het vooral om vertalingen op het gebied van het ondernemingsrecht en handelsrecht in het algemeen en het recht van algemene voorwaarden in het bijzonder, een métier de la spécialité want er zijn, wat de uiteenlopende rechtsstelsels betreft, aanzienlijke verschillen, materiële en formele, en uiteraard verbintenissenrecht in het algemeen en overeenkomstenrecht respectievelijk Belgisch en Nederlands contractenrecht in het bijzonder.

Daarnaast is er veel vraag naar vertaalwerk op het gebied van het formele civielrecht (exploten, dagvaardingen en conclusies), het formele strafrecht (dagvaardingen en proces verbalen) en het formele bestuursrecht (processtukken in bestuursrechtelijke zaken). Teksten op het gebied van het materiële strafrecht en het materiële bestuursrecht worden minder vaak aangeboden maar behoren eveneens tot de expertise van Eulenhaupt Translation Services als vertaalspecialist.

Opdrachtgevers


Degenen die beroep doen op onze vertaaldiensten, redactiediensten en revisiediensten zijn, naast overheden, ondernemingen in industrie en handel, private banking en assurantiën, accountancy en belastingadvies, en uiteraard advocatuur en notatriaat.

Referenties


Als potentiële opdrachtgever willen wij u graag over de overheden, advocaten en bedrijven informeren waarvoor wij in het verleden juridisch vertaalwerk deden. Er is een lijst met opdrachtgevers die u op aanvraag gaarne wordt toegezonden.

Links voor vertalers


Naast ons commercieel aanbod met betrekking tot juridische vertalingen en juridische redactie, respectievelijk juridische revisie bieden we aan: een verzameling van links respectievelijk verwijzingen naar webadressen die voor professionele vertalers, met name juridisch vertalers en financieel-economisch vertalers, maar ook voor leken met belangstelling voor taal en meertaligheid van interesse kunnen zijn.

Beëdigde vertalingen


Soms zijn er vertalingen die beëdigd dienen te worden. Wanneer er in een land een authentieke akte verleden, een vonnis gewezen of een bepaald besluit genomen wordt met rechtsgevolgen voor burgers of instellingen in een ander land zal in beginsel een beëdigde vertaling nodig zijn.

En soms is de procedure van beëdigen (lees: stempel en ondertekening door de opdrachtnemer in persoon) van een vertaling niet voldoende. In bepaalde gevallen is er bovendien een officiële waarborg betreffende de genuïteit van een beëdigde vertaling (lees: stempel en ondertekening door een bevoegde derde als bevestigend bewijs van de authenticiteit van de stempel en ondertekening door de opdrachtnemer in persoon) vereist, een zo genoemde apostille. In Nederland zijn de rechtbanken aangewezen om apostilles te plaatsen, de rechtbank zal dus een beëdigde vertaling door haar apostillestempel legaliseren.

De verzorging van beëdigde vertalingen behoort wel, de verzorging van geapostilleerde vertalingen behoort niet tot het dienstenportfolio van Eulenhaupt Translation Services Amsterdam.